อบจ.เชียงรายสานพลังสังคมสุขภาวะปชช.

Untitledเดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2558
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาง บุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ นายก อบจ.เชียงราย และประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ “สานพลังสังคมสุขภาวะคนเชียงราย สู่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย
นางบุศริณธญ์ เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 กำหนดว่า สมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่น และภาคการเมือง ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ นำไปสู่การเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมสุขภาวะ และมาตรา ๔๐ กำหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพพื้นที่จังหวัด และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นายก อบจ.เชียงราย กล่าวต่อว่า ดังนั้นคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมา การรับรองข้อเสนอนโยบาย “สุขภาวะชาวนา” และข้อเสนอ “การจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง” การรับข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นใหม่ ของจังหวัดเชียงราย ปี 2558 และเพื่อเป็นการสานพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะคนเชียงราย ไปสู่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นข้อเสนอ ต่าง ๆ ในการพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะที่ดี ผลักดันไปสู่นโยบายสาธารณะให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนชาวเชียงรายในระดับพื้นที่ชุมชน ตำบล ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร