ไฟเขียว’ยุทธศาสตร์คุมยาสูบชาติ’ชูปี62ลดการรับควันบุหรี่ร้อยละ25

Untitledคม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2558
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2558-2562 โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ และเป้าหมายคือ ความชุกการเสพยาสูบของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นปี 2562 ไม่เกินร้อยละ 16.7 และความชุกการได้รับควันบุหรี่ของประชาชนลดลงร้อยละ 25 จากปี 2557 ภายในปี 2562
แผนยุทธศาสตร์ นี้มี 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1.สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศทุกจังหวัดมีอำเภอปลอดยาสูบอย่างน้อย 1 อำเภอ และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบในทางลบที่จะเกิดขึ้นในการควบคุมยาสูบจากการเจรจาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 2. ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่มีระบบเฝ้าระวังกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบในสถานศึกษา และกลุ่มเยาวชนและมีการดำเนินการตามกฎหมาย และร้อยละ 90 ของเด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักในเรื่องพิษภัยยาสูบ
3. ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ โดยต้องทำให้ร้อยละ 50 ของผู้เสพยาสูบต้องการเลิกเสพ , ร้อยละ 30 ของผู้เสพยาสูบที่ต้องการเลิกสามารถเข้าสู่ระบบบำบัดเลิกยาสูบ และร้อยละ 20 ของผู้เสพยาสูบที่เข้าสู่ระบบบำบัดสามารถเลิกเสพได้สำเร็จอย่างต่อเนื่องใน 1 ปี 4. ควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีเป้าหมายให้มีแนวทางในการกำหนดและตรวจสอบการเปิดเผยสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ยาสูบ
5. ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ซึ่งร้อยละของประชาชนที่ได้พบเห็นการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่สถานที่ห้ามสูบลดลงร้อยละ 25 จากปี 2557 เมื่อสิ้นปี 2562 , ร้อยละ การได้รับควันบุหรี่มือสองในที่พักอาศัย ลดลงร้อยละ 25 จากปี 2557 เมื่อสิ้นปี 2562 และร้อยละ 20 ผู้ที่สูบที่สาธารณะ และ 6. ใช้มาตรการภาษีและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ มีแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร