สช.เคาะฉันทามติข้อเสนอ4ภาคเตรียมตั้งกองทุนช่วยคนจนชงธรรมนูญเข้าครม.ตุลาฯนี้

แนวหน้า ฉบับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีประชาเสวนาในหัวข้อ “แนะนำการประชาเสวนาหาทางออกในการกำหนดอนาคตระบบสุขภาพไทยที่เราต้องร่วมกันกำหนด” ที่โรงแรม เอบีน่า เฮาส์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีตัวแทน 4 ภาค จำนวน 100 คน เข้าร่วมการเสวนาด้วย
โดยในการเสวนามีฉันทามติ 4 เรื่อง คือ 1.เรื่องการบริการและสุขภาพ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหาร 2.เรื่องการเกษตรและอาหาร เสนอให้ออกกฎหมายบังคับห้ามใช้สารเคมีทั้งหมด รัฐต้องส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก 3.เรื่องคนไทยมีสุขภาพกายและจิตใจดี เสนอให้ภาครัฐต้องป้องกันและควบคุมโรค การ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง การฟื้นฟูสภาพ คนพิการ 4.เรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ต้องสนับสนุนและศึกษาวิจัยสมุนไพรให้ยืนยาว โดยให้มีกฎหมายรองรับการเข้าถึงสมุนไพร
5.เรื่องกฎหมายเสนอให้บังคับอย่างจริงจัง และออกกฎหมายห้ามสร้างโรงงานใกล้พื้นที่ชุมชนอย่างน้อย 5 กิโลเมตร 6.เรื่องกองทุนต่างๆ เสนอให้เบี้ยยังชีพประจำเดือนสำหรับครอบครัวยากจนจริงๆ แก่เด็กอายุ 0-10 ปี เดือนละ 300-500 บาท การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้สูงอายุตามช่วงอายุ
ขณะที่นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการ สช. กล่าวว่า ข้อมูลที่มีการนำเสนอจะนำไปสู่การพัฒนาทิศทางของสุขภาพไทย เพื่อให้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นการใช้พลังแนวราบอย่างสร้าง สรรค์ในการสร้างพลังร่วมกันในสังคมต่อไป
ดร.สุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการสุขภาพ แห่งชาติ และรองประธานกรรมการทบทวนธรรมนูญ ว่าด้วยระบบว่าสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 กล่าวว่า จะนำข้อมูลไปสู่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อไปยกร่างและฟังเสียงประชาชนอีกครั้งเพื่อนำเรื่องธรรมนูญสุขภาพเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคมนี้

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร