ชงครม.ทบทวนธรรมนูญสุขภาพ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยมี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน ประชุมเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการดำเนินงาน ด้านสุขภาพของประเทศ ที่ระบุว่า ต้องมีการ ทบทวนธรรมนูญฯ ทุก 5 ปี หลังเริ่มใช้ธรรมนูญ ระบบสุขภาพ เมื่อปีพ.ศ. 2552 ในการประชุม ครั้งนี้พิจารณา 3 หมวด คือ หมวดที่ 1 ว่าด้วย ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ ซึ่งเห็นควรให้กำหนดสุขภาพเป็นทั้งสิทธิ และเป็นหน้าที่ของประชาชน ที่ต้องระวังเรื่องการกำหนดโทษที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตโดยบกพร่องในการดูแลสุขภาพและผู้ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ซึ่งมีปัจจัยที่ละเอียดอ่อนยากต่อการ วินิจฉัย ส่วนประเด็นการเกี่ยวโยงหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง กับสาระสำคัญของธรรมนูญฯ นั้นให้คงไว้เป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของ ทุกชีวิต ถือเป็นรากฐานการดูแลสุขภาพ กายใจเช่นกัน
ส่วนหมวดที่ 2 ว่าด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน และหมวดที่ 3 ว่าด้วย การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ ที่ต้องครอบคลุมประชาชนทุกคนบนแผ่นดินไทย และทุกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียม ทั้งนี้ เตรียมที่จะนำเข้าสู้คณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมนี้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ, ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร