คุมเข้มอาหารในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

แนวหน้า ฉบับวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558
นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวว่าเขตธนบุรีได้จัดแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารสถานศึกษาในพื้นที่เขตประจำภาค ปีการศึกษา 2/2557 ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯได้ออกตรวจโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเอกชน และมหาวิทยาลัย ทางด้านกายภาพ ด้านเคมี เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ สุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม วัดอุณหภูมิตู้แช่นม ตู้แช่อาหาร รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคระบาดตามฤดูกาล และด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำภาคปีการศึกษา 2/ 2557
การจัดแผนตรวจสุขาภิบาลอาหารดังกล่าวได้มีการดำเนินการ อย่างต่อเนื่องโดยตรวจทางด้านกายภาพและห้องส้วม ตรวจความสะอาด ของภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสอบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ตรวจสอบบ่อดัก ไขมันให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับเดือนมีนาคม 2558 กำหนดตรวจในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และให้คำแนะนำตามสุขลักษณะที่ถูกต้องต่อไป เพื่อให้บุคลากร คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน อาหารปลอดภัย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร