เกษตรกรราชบุรี2.3พันรายตอบรับ”เมืองเกษตรสีเขียว”

แนวหน้า ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียว ในพื้นที่ 10 อำเภอ ของ จ.ราชบุรี ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน รวมถึงการสำรวจการใช้สารเคมีในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนา จ.ราชบุรี ที่ได้รับการ คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องเมืองเกษตรสีเขียว ให้มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร กลายเป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบ มีการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้
ขณะนี้การขับเคลื่อนโครงการระยะแรก ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าผลเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำการเกษตรสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 2,300 ราย ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าโครงการ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่ส่วนใหญ่จะปลูกพืชผัก รองลงมาเป็นนาข้าว จะมีการใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมี สารกำจัดแมลงศัตรูพืช และสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืช เกินร้อยละ 50 เพราะต้องการให้ผลผลิตสูง แต่การใช้สารเคมีก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย ที่สำคัญการใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน อีกทั้งขาดการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ดินเสื่อมโทรม ยิ่งทำให้เกษตรกรต้องมีต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ยาฆ่าแมลง และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร