สธ.ชงปฏิรูประบบการดูแลผู้สูงอายุ

Untitledไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว. สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพบริการสุขภาพของประชาชน ว่า ได้เร่งรัดการพัฒนาทีมหมอครอบครัวให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน เป็นการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตเมืองและชนบทครั้งใหญ่ โดยจัดทีมหมอครอบครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปดูแลถึงบ้าน ทำงานร่วมกับอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ และมีระบบการส่งต่อจากชุมชนไปยังโรงพยาบาลที่ไร้รอยต่อ ซึ่งผลการดำเนินงานหลังเริ่มโครงการตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2557 ทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัวแล้ว 14,957 ทีม และดูแลเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษรวม 54,959 คน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้พิการที่ต้องมีคนช่วยดูแล และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในหลายจังหวัด อาทิ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี พบว่า ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ช่วยลดการเข้าโรงพยาบาลจากโรคแทรกซ้อนกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น สธ. จึงตั้งเป้าสร้างทีมหมอครอบครัวทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 30,000 ทีม ภายในปี 2558
ด้าน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช. สาธารณสุข กล่าวว่า ทีมหมอครอบครัวถือเป็นยุทธศาสตร์การทำงานสมัยใหม่ ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสาธารณสุข ประชาชน และอาสาสมัครต่าง ๆ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นและจากการติดตามการทำงาน พบว่า การบูรณาการดังกล่าวช่วยสร้างหลักประกันคุณภาพของการดูแล โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีคุณภาพดีขึ้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย, ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร