สธ.ดัน อสม.เป็น’นักจัดการสุขภาพ’

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2558 นี้ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน วางรากฐานการเสริมสร้างความเข้มแข็งการให้บริการด้านสาธารณสุขประชาชน โดยเฉพาะบริการดูแลขั้นพื้นฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกหลังคาเรือน เป็นที่ปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการดูแลสุขภาพประชาชนที่ต้องพึ่งพิง คนในครอบครัวช่วยดูแล 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ไม่มีรักษาไม่หายและอยู่ในระยะสุดท้ายชีวิต โดยมีน โยบายพัฒนายกระดับ อสม.ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน และจะอบรม อสม.จำนวน 250,000 คน ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ได้แก่ สตรีและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ซึ่งจะทำให้ อสม.มีศักยภาพ เพื่อร่วมทำงานกับทีมครอบครัว และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงการเจ็บป่วยของชุมชน โดยเฉพาะด้านอุบัติเหตุจราจร ซึ่งไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุนี้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ฝากความหวังในวาระการปฏิรูปประเทศไทย พลัง อสม.จะมีส่วนช่วยลดความขัดแย้ง สร้างความปรองดองเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในพื้นที่ได้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ, ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร