เล็งตั้งองค์การมหาชนแห่งใหม่ดูแลเงิน3กองทุน

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สัดส่วนภาคประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพ ซึ่งมีนายอัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน มีภารกิจงาน 2-3 เรื่อง คือ 1.การบริหาร งานร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน ซึ่งจะมีการร่าง พ.ร.บ.ขึ้นเพื่อตั้งองค์กรใหม่มาบริหารงาน ภายใต้แนวคิดที่จะไม่มีการยุบรวมกองทุน แต่ทำงานร่วมกันทั้งสามกองทุน ที่ต้องหากลไกมารองรับและต้องทำกฎหมายไม่ให้ขัดกับกฎหมายเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างกฎหมาย โดยองค์กรดังกล่าวจะเอาทุกภาคส่วนมากำหนดกลไกต่อรอง การบริหารระบบ สิทธิประโยชน์ เป็นต้น 2.ตั้งหน่วยงานกลางในการจัดทำธุรกรรมการเบิกจ่ายระดับชาติ ซึ่งมีการร่าง พ.ร.บ.ขึ้นใหม่ และเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นองค์การมหาชนแห่งใหม่ ที่ดูแลเรื่องของใบเสร็จ การเบิกจ่ายเงินของแต่ละกองทุน
นายนิมิตร์กล่าวว่า 3.เรื่องการร่วมจ่ายที่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา โดยสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ทำวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลดี ผลเสีย เบื้องต้นพบว่า หากเก็บ 100 บาทต่อการรับบริการ 1 ครั้ง จะทำให้ครัวเรือนยากจนลงประมาณ 1 แสนครัวเรือน ภาคประชาชนมองว่า การร่วมจ่ายในการบริการเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น และควรมีแนวทางที่ดีกว่า เช่น ปรับวิธีการกระจายงบฯ หรือการร่วมจ่ายก่อนเจ็บป่วยด้วยระบบภาษี เป็นต้น.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร