สช.รุกทบทวนธรรมนูญสุขภาพจับต้องได้

Untitledบ้านเมือง ฉบับวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558
น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการนำธรรมนูญสุขภาพมาใช้ในพื้นที่ ในหัวข้อ “จากธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่มาประกอบการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 นั้น เราได้ข้อมูลต่างๆ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฉบับต่อไป ซึ่งจะเป็นธรรมนูญที่ร่างมาจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ใช่ใครคณะใดคณะหนึ่ง แต่เป็นเสียงจริงจากใจประชาชนทั่วแผ่นดินไทย
ทั้งนี้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกของประเทศที่เกิดจากความร่วมมือกันของภาคีทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในทุกชุมชน ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่ได้นำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ พ.ศ.2552 มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแสดงเจตนารมณ์และการสร้างพันธะสัญญาร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 375 แห่งทั่วประเทศไทย
สำหรับผลจากการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่ผ่านมา แต่ละพื้นที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ จากการนำมาใช้จริงซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เสมือนเราได้อุปกรณ์ในการสร้างธรรมนูญสุขภาพที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถสร้างหรือร่างธรรมนูญได้สมบูรณ์ขึ้น
น.พ.อำพล กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันธรรมนูญที่ถูกกำหนดด้วยกรอบต่างๆ จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ธรรมนูญสุขภาพฯ จึงควรมีกรอบหรือข้อกำหนดให้น้อยที่สุดเพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้อย่างเหมาะสม แล้วนำมาสร้างให้เกิดกระบวนการพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ต่อไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตระบบสุขภาพส่งมอบให้ลูกหลานของเรา หัวข้อ “แนะนำการประชาเสวนาหาทางออกในการกำหนดอนาคตระบบสุขภาพไทยที่เราต้องร่วมกันกำหนด” โดยได้มีการสรุปหัวข้ออนาคตระบบสุขภาพไทยกับประชาชนที่ได้จากการเสวนาจากตัวแทน 4 ภาคทั่วประเทศจำนวน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.การบริการและสุขภาพ 2.การเกษตรและอาหาร 3.กฎหมายและ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง 4.การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 5.กองทุนต่างๆ และ 6.คนไทยมีสุขภาพและจิตใจดี โดยหัวข้อการบริการและสุขภาพมีข้อเสนอในหลักความเสมอภาคเท่าเทียม โดยรวมกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นกองทุนเดียว ส่วนหัวข้อการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนั้นมีข้อเสนอให้ส่งเสริมและให้มีการจ่ายยาแผนไทยควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญพื้นที่, ธรรมนูญสุขภาพ, ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร