ชู’ธรรมนูญสุขภาพ’ต้องมีชีวิต-มีพลัง

Untitledบ้านเมือง ฉบับวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558
ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “จากธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นที่โรมแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้แทนคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และแกนนำในพื้นที่ที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ ไปแล้วกว่า 150 แห่ง ทั่วประเทศ จาก 189 แห่งที่พร้อมใจกันมาร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอต่อการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ทั้งนี้ผู้ร่วมระดมความคิดเห็นต่างพ้องว่า “ธรรมนูญฯ สุขภาพมีชีวิต” มีพลัง และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยบรรยากาศการประชุมมีการร่วมแสดงพลังความคิดกันอย่างเข้มข้น แม้ว่าสิ่งที่คณะทำงานในแต่ละกลุ่มได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำมาบรรยายสรุปนั้นจะอัดแน่นไปด้วยสาระ มากด้วยประสบการณ์การทำงานในพื้นที่อย่างยาวนานเกือบสิบปี แต่บรรยากาศการประชุมก็ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมมีการจัดกระบวนการได้อย่างน่าสนใจ ช่วยให้คนทำงานจากต่างภูมิภาคได้มารวมกลุ่มกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างกัลยาณมิตร ทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานการทำงานในแต่ละพื้นที่ เครือข่ายคณะทำงาน และกลไกสู่ความสำเร็จของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งล้วนแต่มีที่มาจากวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และความต้องการที่แท้จริงของคนในแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชน ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น จึงถือได้ว่าธรรมนูญฯสุขภาพ มีชีวิต เติบโต พัฒนาและนำไปใช้ได้จริง
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันสรุปข้อเสนอแนะต่อการทบทวน ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ว่ากลไกที่จะช่วยในการทบทวนธรรมนูญฯ คือ การสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่และสาธารณะ โดยทุกภาคส่วน ทั้งคณะทำงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ต้องรับผิดชอบร่วมกันในหมวดหมู่ต่างๆ ของธรรมนูญฯ และสนับสนุนให้กลไกในพื้นที่ทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ท้องถิ่นสามารถจัดระบบสุขภาพชุมชนได้เองและมีผู้รับผิดชอบหลักในส่วนกลาง โดยเฉพาะการระบุสถานะของ ธรรมนูญฯ ให้เป็นกฎหมาย เพื่อผลักดันสู่วาระแห่งชาติ เป็นระเบียบปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ในสังคม ให้แพร่หลาย โดยเฉพาะประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เชื่อมโยงและผลักดันให้นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
อนึ่ง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เริ่มใช้และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ตามมาตรา 25(1) และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งครบกำหนดที่ต้องมีการทบทวนทุก 5 ปี โดยครั้งนี้จะมีการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เรื่องปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาการให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญพื้นที่, ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร