สช.รุกทบทวนธรรมนูญสุขภาพ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวภายหลังการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่หลังจากมีการนำธรรมนูญสุขภาพไปใช้เพื่อนำมาประกอบการทบทวนธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฉบับต่อไป ซึ่งจะเป็นธรรมนูญที่ร่างมาจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ใช่ใครคณะใดคณะหนึ่ง แต่เป็นเสียงจริงจากใจประชาชนทั่วแผ่นดินไทย
ทั้งนี้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นธรรมนูญว่าด้วย ระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกของประเทศ ที่เกิดจากความร่วมมือกันของภาคีทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในทุกชุมชน ซึ่งในปัจจุบันหลายพื้นที่ได้นำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2552 มาใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างแสดงเจตนารมณ์และการสร้างพันธะสัญญาร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 375 แห่งทั่วประเทศไทย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร