สธ. เร่งขยายบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งภายในปี 2558

Untitledข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558
กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรคและโรงพยาบาลแต่ละระดับ ตั้งเป้าหมาย ขยายบริการถึงโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่ง ทั่วประเทศ เชื่อมโยงการทำงานกับทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม เพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านภายในกันยายน
ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ และเครือข่าย อาทิ สมาคมบริบาลผู้ป่วย ระยะท้าย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคองสมาคมพยาบาลมะเร็งแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจัดระบบ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ให้ได้รับการดูแลจากบุคลากรการแพทย์ จนกระทั่ง อยู่ในวาระท้ายของชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดย เชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้าน เป็นการรักษาโรคตามมาตรฐานควบคู่การบรรเทาความทุกข์ทรมานทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมตัดสินใจ ในแนวทางการรักษา โดยในปี 2558 ได้มอบหมาย ให้กรมการแพทย์พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับกลุ่มโรคและวัย เช่น มะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต และเหมาะสมกับสถานพยาบาลแต่ละระดับในบริบทของวัฒนธรรมประเพณีไทย ตั้งแต่ระดับสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะโรคและโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และจะขยายไปสู่โรงพยาบาลชุมชน 300 แห่ง ทั่วประเทศ หรือร้อยละ 50 ภายในเดือนกันยายน 2558
นอกจากนี้ ยังได้เร่งพัฒนาทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม รองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต ได้รับการดูแลเชื่อมโยงถึงที่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเข้าโรงพยาบาลจากโรคแทรกซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยพบว่าค่าใช้จ่ายในช่วง 6 เดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตมีมูลค่าสูงกว่าช่วงอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8-11 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หรือ 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปี 2558 กรมการแพทย์ ได้วางแผนพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในระยะ สุดท้ายที่เป็นมาตรฐานของไทย จัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ และจัดอบรม พยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 16 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อขยายผลไปสู่การจัดอบรมพยาบาลในโรงพยาบาลเขตสุขภาพ 12 เขต และในปี 2559 ได้วางแผนจัดอบรมให้แก่ประชาชน เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองทั้งโรงพยาบาล และที่บ้าน อาทิ อาสาสมัคร จิตอาสาดูแลผู้ป่วย อสม. และครอบครัวผู้ป่วย เพื่อทำงานเชื่อมโยง กับทีมหมอครอบครัว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานส่งเสริมสิทธิ, ระบบสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร