แพทยสภาชี้มีคู่มือค่าธรรมเนียมหมอ

มติชน ฉบับวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์อยู่ระหว่างรวบรวม 10,000 รายชื่อ ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมค่ารักษาสถานพยาบาลเอกชน เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีราคาสูงและแตกต่างกัน ว่า ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนมีหลายหมวด สำหรับการวางมาตรฐานควบคุมค่าธรรมเนียมแพทย์ โดยกรรมการแพทยสภา และราชวิทยาลัยแพทย์ ได้ออกคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์มาตั้งแต่ปี 2544 ปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2549 และใช้ต่อเนื่องในอัตราเดิมจนถึงปัจจุบัน แต่ปี 2558 ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
“ในส่วนค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ที่เรียกเก็บในสถานพยาบาล อาทิ ค่ายา ค่าห้อง ค่าเครื่องมือ ฯลฯ อยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักสถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สธ.) และกรณีมีการคิดค่าธรรมเนียมแพทย์สูงเกินความเหมาะสม มีข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 หมวด 4 ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย จะมีโทษตั้งแต่ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ ถึงเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ดังนั้น หากสงสัยว่าแพทย์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าเหตุ ให้ติดต่อที่แพทยสภา” พล.อ.ต.นพ.อิทธพรกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน พรบ.คุ้มครองฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร