สสจ. เปิดรับสมัครองค์กรภาคเอกชนไม่แสวงหากำไรในต่างจังหวัดเข้ารับสมัครเลือกกันเองเป็น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

WWW.ODYFM.COM : เม.ย. 28, 2015

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 39 คน โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม เช่น การจัดทำรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การจัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามประเมินผล เกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชิต และผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบานสาธารณะ
สำหรับจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จะสิ้นสุดวาระในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้เปิดขึ้นทะเบียนระหว่างบัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ทำงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และส่งผู้แทนสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อเลือกกันเอง โดยมีกลุ่มต่างๆ ดังนี้ กลุ่มที่ดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิก กลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสาร หรือรณรงค์เผยแพร่ กลุ่มด้านการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาในพื้นที่ชุมชน และกลุ่มพัฒนาชุมชน สังคม นโยบายสาธารณะ พิทักษ์สิทธิมนุษยชน การศึกษา ศาสนา หรืออื่นๆ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nationalhealth.or.th หรือโทรศัพท์ 02 – 8329024 – 25 หรือ E-mail : nhcom๓@nationalhealth.or.th

ที่มา : http://www.ody-news.com

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร