ปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภคชี้ต้องอยู่ในรธน.-คุมสินค้าปลอดภัย

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค และรองประธานกรรมการ ด้านสาธารณสุข สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดเผยว่า การปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค ถือเป็นหนึ่งในการปฏิรูป 50 ด้าน โดยให้บรรจุมาตราที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาคที่ 4 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม หมวดที่ 2 ส่วนที่ 2 การปฏิรูปด้านต่างๆ ดังนี้ คือการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ที่เป็นอิสระตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้มีกฎหมายให้ ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิที่ชัดเจน การ บูรณาการการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค
ภก.วิทยากล่าวต่อว่า โดยให้มีกลไกหลักประกันด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยเฉพาะความปลอดภัยของอาหาร และจัดให้มีระบบหรือกลไกคุ้มครองผู้บริโภค ตามหลักการป้องกันล่วงหน้า หรือลดผล กระทบจากกรณีที่คาดหมายได้ล่วงหน้า และจัดให้มีกองทุนเพื่อชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้บริโภคจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ในการปฏิรูปด้านสาธารณสุข มาตรา 294 เสนอให้เพิ่ม (6) ผลักดันกฎหมายและนโยบายสาธารณะเพื่อคุ้มครองปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น และประกาศควบคุมสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เช่น อันตรายจากโฟมหรือมีน้ำมัน แร่ใยหิน และอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเรื่องปฏิรูปในภาค 4 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของพลเมือง

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน อาหารปลอดภัย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร