คลังเก็บผู้เขียน: สช.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th

เครือข่ายระดมกึ๋นทั่วประเทศชงทบทวนธรรมนูญฯสุขภาพ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นประธานเปิดการประชุม “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” จัดขึ้นที่ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ โดยมีผู้แทนคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และแกนนำในพื้นที่ที่ประกาศใช้ธรรมนูญไปแล้วกว่า 150 แห่ง ทั่วประเทศ จาก 189 แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอต่อการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ร่วมระดมความคิดเห็นต่างเห็นพ้องว่า “ธรรมนูญฯสุขภาพมีชีวิต” มีพลัง และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยบรรยากาศการประชุมมีการร่วมแสดงพลังความคิดกันอย่างเข้มข้น โดยแกนนำจากต่างภูมิภาคมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นกันเองทั้งด้านข้อมูลพื้นฐานการทำงานในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันสรุปข้อเสนอแนะต่อการทบทวนธรรมนูญฯ สุขภาพแห่งชาติ ว่ากลไกที่จะช่วยในการทบทวนธรรมนูญฯ คือ การสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่และสาธารณะ โดยทุกภาคส่วนทั้งคณะทำงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมนูญสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

สกู๊ปหน้า1: ทีมหมอครอบครัวมิติใหม่สุขภาพไทย

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งหวังเอาไว้ว่า ทีมหมอครอบครัวจะเป็นบริการใหม่ของกระทรวงฯที่จะเข้าถึงประชาชนคนไทยทุกครัวเรือน ทั้งในเขตเมือง…ชนบท ให้การดูแลใกล้ชิดประดุจญาติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะ 3 กลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง…ติดบ้าน ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ประเมินกันว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่า 2 ล้านชีวิต “สุขภาพ” นับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนหรือทุกครอบครัว แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนหรือทุกครอบครัวจะเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความหวังและมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนเพื่อทำให้ทุกคนหรือทุกครอบครัวบน “แผ่นดินไทย” สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3 กองทุนสุขภาพ, ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

สช.รุกทบทวนธรรมนูญสุขภาพ

แนวหน้า ฉบับวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวภายหลังการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่หลังจากมีการนำธรรมนูญสุขภาพไปใช้เพื่อนำมาประกอบการทบทวนธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฉบับต่อไป ซึ่งจะเป็นธรรมนูญที่ร่างมาจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ใช่ใครคณะใดคณะหนึ่ง แต่เป็นเสียงจริงจากใจประชาชนทั่วแผ่นดินไทย ทั้งนี้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นธรรมนูญว่าด้วย ระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกของประเทศ ที่เกิดจากความร่วมมือกันของภาคีทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในทุกชุมชน ซึ่งในปัจจุบันหลายพื้นที่ได้นำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2552 มาใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างแสดงเจตนารมณ์และการสร้างพันธะสัญญาร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 375 แห่งทั่วประเทศไทย

โพสท์ใน ธรรมนูญสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

สธ. เร่งขยายบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งภายในปี 2558

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรคและโรงพยาบาลแต่ละระดับ ตั้งเป้าหมาย ขยายบริการถึงโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่ง ทั่วประเทศ เชื่อมโยงการทำงานกับทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม เพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านภายในกันยายน ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ และเครือข่าย อาทิ สมาคมบริบาลผู้ป่วย ระยะท้าย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคองสมาคมพยาบาลมะเร็งแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานส่งเสริมสิทธิ, ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

ชู’ธรรมนูญสุขภาพ’ต้องมีชีวิต-มีพลัง

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558 ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “จากธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นที่โรมแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้แทนคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และแกนนำในพื้นที่ที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ ไปแล้วกว่า 150 แห่ง ทั่วประเทศ จาก 189 แห่งที่พร้อมใจกันมาร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอต่อการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ร่วมระดมความคิดเห็นต่างพ้องว่า “ธรรมนูญฯ สุขภาพมีชีวิต” มีพลัง และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยบรรยากาศการประชุมมีการร่วมแสดงพลังความคิดกันอย่างเข้มข้น แม้ว่าสิ่งที่คณะทำงานในแต่ละกลุ่มได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมนูญพื้นที่, ธรรมนูญสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , , ,

สช.รุกทบทวนธรรมนูญสุขภาพจับต้องได้

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558 น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการนำธรรมนูญสุขภาพมาใช้ในพื้นที่ ในหัวข้อ “จากธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่การทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่มาประกอบการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 นั้น เราได้ข้อมูลต่างๆ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฉบับต่อไป ซึ่งจะเป็นธรรมนูญที่ร่างมาจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ใช่ใครคณะใดคณะหนึ่ง แต่เป็นเสียงจริงจากใจประชาชนทั่วแผ่นดินไทย ทั้งนี้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับแรกของประเทศที่เกิดจากความร่วมมือกันของภาคีทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในทุกชุมชน ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่ได้นำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ พ.ศ.2552 มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแสดงเจตนารมณ์และการสร้างพันธะสัญญาร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 375 แห่งทั่วประเทศไทย สำหรับผลจากการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่ผ่านมา แต่ละพื้นที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ จากการนำมาใช้จริงซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เสมือนเราได้อุปกรณ์ในการสร้างธรรมนูญสุขภาพที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถสร้างหรือร่างธรรมนูญได้สมบูรณ์ขึ้น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ธรรมนูญพื้นที่, ธรรมนูญสุขภาพ, ระบบสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

ใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด? เวทีความคิด ค่ำนี้ (16 เม.ย.) เวลา 19.40 น.ช่วงคิดเพื่ออนาคต โรดแมปประเทศไทย

MCOT-WEB.NET วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 พูดคุยกับ คุณเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. กับการวางตัวผู้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญและการกำหนดหัวข้อการอภิปรายในภาพรวมเกี่ยวกับการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงกระแสผลักดันด้วยการตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ช่วงที่สอง เวลา 20.10 น.พูดคุยถึงการรู้จักสิทธิและเตรียมตัวในห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิตกับนพ.อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากนั้นช่วงที่สาม เวลา 20.40 น. พูดคุยกับคุณพิภพ พานิชภักดิ์ สื่อมวลชนอิสระ กับความซ้ำซากในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คนที่เห็นต่างกับการสาดน้ำถูกอัดคลิปประจาน และสงกรานต์กลายเป็นเทศกาลพาณิชย์ไปแล้วหรือไม่ ต้องติดตามฟัง ดำเนินรายการโดย วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์  ที่มา : http://mcot.net

โพสท์ใน ปฏิรูปประเทศไทย | ติดป้ายกำกับ , ,