คลังเก็บผู้เขียน: สช.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th

เกษตรกรราชบุรี2.3พันรายตอบรับ”เมืองเกษตรสีเขียว”

แนวหน้า ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียว ในพื้นที่ 10 อำเภอ ของ จ.ราชบุรี ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน รวมถึงการสำรวจการใช้สารเคมีในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนา จ.ราชบุรี ที่ได้รับการ คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องเมืองเกษตรสีเขียว ให้มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร กลายเป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบ มีการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ยาฆ่าแมลง | ติดป้ายกำกับ

คอลัมน์ เฮดไลน์: ศึกกระทรวงคุณหมอ

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ความจริงแล้วต้องยอมรับว่า คำสั่งย้ายฟ้าผ่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณาสุข ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีการทำงานไม่สนองนโยบายรัฐบาล และ รมว. สาธารณสุข ถือเป็นปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุสำคัญเป็นที่รับรู้กัน ‘วงใน’ ว่าอยู่ที่ ‘ปมขัดแย้ง’ กระณี ปลัดสธ.ไม่เห็นด้วยกับ การกระจายงบประมาณ ในรูปแบบเดิม ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำอยู่ เนื่องจากขัดหลักการบริหาร และจัดบริการรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า เขตสุขภาพ กระทั่งกลายเป็นความขัดแย้งภายใน ‘สองฝ่า’ ขึ้น คือ ฝ่าย ปลัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เขตสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ ,

ดึงคนแก่”ติดบ้าน”ดูแลผู้ป่วย”ติดเตียง”

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าภายในปี 2568 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประเด็นที่น่าห่วงคือ ผู้สูงอายุที่สุขภาพทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ตามวัยมีจำนวนมากขึ้น แต่คนดูแลกลับน้อยลง โดยเฉพาะลูกหลานซึ่งอยู่ในวัยทำงาน ที่สำคัญผู้สูงวัยมักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หากไม่มีการบริหารจัดการและจัดระบบดูแลรองรับอย่างดีพอ ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก หนึ่งในนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำลังดำเนินการคือการมีผู้ดูแลระบบการดูแล ผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการตรงนี้ได้นั้นจะต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐานของกรมอนามัย โดยสัดส่วนคือ Care Manager 1 คน ดูแล Care Giver 5-7 คน และ Care … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เขตสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

ร่างพ.ร.บ.การวิจัยในคนพ.ศ. ‘สนับสนุน’? หรือ’ฉุด’ การวิจัยฯ ข้อเสนอเพื่อให้ชวนคิด

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทวิป กิตยาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาระบาดวิทยา ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ผู้ที่ทำงานวิชาการด้านการวิจัยในมนุษย์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมพฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพคงจะพอทราบกันว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการนำเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การวิจัยในคน พ.ศ…..” (ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ร่างฯ วช.) เข้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ฯ นี้มีความจำเป็นต่อการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพหลายประการ และมีความเกี่ยวโยงกับนักวิจัย (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สหเวชศาสตร์ นิสิต/นักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน นักวิจัยทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และที่สำคัญที่สุดคืออาสาสมัครผู้ยอมตนเข้ากระบวนการวิจัย (ซึ่งมักเป็น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กำลังคน, เขตสุขภาพ | ติดป้ายกำกับ , ,

ติงร่างพ.ร.บ.ควบคุมตลาดนมหวั่นละเมิดกม.ฉบับอื่น

แนวหน้า ฉบับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายแพทย์ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ ผู้อำนวยการ บริหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พร้อมทั้งกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก ออกมา แสดงความคิดเห็นคัดค้านร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่า “ประเด็นใหญ่ที่ ผู้คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่เห็นด้วยคือ ร่างฯ นี้ ให้อำนาจแก่ สธ. มากเกินไป ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยภาพรวมร่าง พ.ร.บ. มีขอบเขตเนื้อหาที่กว้างเกินไป และให้อำนาจดุลพินิจแก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพล จากกลุ่มเอ็นจีโออยู่มากอีกทั้งยังมีการกีดกัน ผู้ได้รับผลกระทบออกจากกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายด้วย” “การมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและไม่สร้างอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจคือหัวใจสำคัญสำหรับภาคธุรกิจ ร่าง พ.ร.บ. นี้จะสร้างความสับสนให้กับทุกฝ่ายในเรื่องการปฏิบัติตาม และการบังคับใช้ นอกจากนี้จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายอื่นๆ ของไทยที่บังคับใช้อยู่แล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน พรบ.คุ้มครองฯ, เด็กเล็ก | ติดป้ายกำกับ , ,

ส.ผู้ผลิตอาหารเด็กค้านพรบ.คุมนมผงให้อำนาจสธ.มาก

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 ASTVผู้จัดการรายวัน – “สมาคมผู้ผลิตอาหารเด็ก” ชี้ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาหารเด็กฯ เนื้อหาครอบจักรวาล ให้อำนาจ สธ.ล้นฟ้า ทั้งที่ยังถูก “เอ็นจีโอ” ครอบงำอยู่ ระบุ มาตรการห้ามโฆษณา เท่ากับปิดกั้นความเข้าใจผู้ปกครอง หวั่นสุดท้ายหลงเชื่อผิดๆ หันใช้นมข้นเลี้ยงลูก แถมส่อละเมิด กม.ฉบับอื่นด้วย วานนี้ (15 มี.ค.) นพ.ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก กล่าวถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. … เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน พรบ.คุ้มครองฯ, อาหารปลอดภัย | ติดป้ายกำกับ ,

เครือข่ายฯ หนุน สธ.ปรับระบบป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมเปลี่ยนชื่อโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ 1 เม.ย.55 เป็นต้นมา เป็น “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์” ว่า ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนตกเป็นเหยื่อของโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมหาศาล ดังนั้น การที่กระทรวงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องทำให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องที่ รพ.เอกชนให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายก่อนนั้นเป็นปัญหามาก ดังนั้น สธ.ต้องเขียนให้ชัดว่าห้ามเก็บเงินผู้ป่วยเด็ดขาด เช่นเดียวกับที่จะตั้งสำนักงานบริหารระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน รพ. ก็ขอให้เขียนให้ชัดว่าตั้งใน รพ.รัฐ และเอกชน และเจรจากับ รพ.เอกชน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน พรบ.คุ้มครองฯ | ติดป้ายกำกับ